De 8 sikkerhedsled

– vejen til en god sikkerhedskultur

SEAHEALTH har udviklet et værktøj, der kan bruges i bestræbelserne på at udvikle mere sikre arbejdspladser.

>> Bestil De 8 sikkerhedsled på SEAHEALTH's webshop.

 

God sikkerhedskultur 

Ingen er i tvivl om, hvad en god sikkerhedskultur er. Vi fornemmer det næsten straks, vi kommer om bord – ligesom vi fornemmer det modsatte.  I rederier med en høj sikkerhedskultur er sikkerhed integreret i måden at tænke og arbejde på. Det enkelte menneske ser sig selv, sine kolleger og sit rederi som del af en organisation, hvor sikkerhed er et grundfundament for måden at drive skibsfart på. Alle føler ansvar for sikkerheden og efterstræber den fra dag til dag. Søfolkene går ud over det, der er deres pligt. De identificerer usikre forhold og adfærd, og de griber ind for at rette op på de usikre forhold. Kolleger passer på hinanden og gør hinanden opmærksom på usikker adfærd.

Forskelle

Der er imidlertid ganske store forskelle på, hvordan vi opfatter begrebet sikkerhedskultur. Det er ikke en entydig størrelse. Når vi taler sikkerhed i arbejdet, er der hos såvel ledelse som medarbejdere mange forskellige normer, værdier, holdninger og myter, der præger den måde, hvorpå vi udfører arbejdet i dagligdagen.

Behovet for at udvikle den gode sikkerhedskultur er imidlertid voksende i takt med, at mange rederier har fået de tekniske løsninger og procedurer på plads. Antallet af alvorlige ulykker og uheld er faldet i takt hermed men ikke markant. Der må altså være andre årsager.
 

Adfærd  

Selv om risikoen for at få noget i hovedet er til stede er der også en stærk signalværdi i at bære hjelm.

Det handler om mennesker og menneskers adfærd. Den perfekte løsning findes ikke, da vi alle er forskellige og har forskellige holdninger til, hvad sikker adfærd er.

Mennesker indgår i sociale systemer og relationer, der påvirker vores adfærd. Er der på skibet en stiltiende accept af risikofyldt adfærd, så bliver det vanen, fordi ingen ønsker at stå uden for gruppen. Du kan påmønstre og være nok så sikkerhedsbevidst og påpasselig, men hvis adfærden er en anden på skibet, vil du hurtigt glemme din holdning. Hvis vi vil påvirke menneskers adfærd i en mere sikkerhedsmæssig retning, må vi derfor sikre, at der er støtte og opbakning hele vejen rundt. Fra rederi, skibsledelse og kollegaer.

De 8 Sikkerhedsled  

"De 8 Sikkerhedsled" dækker over 8 mekanismer, som vi, på baggrund af research, vurderer har indflydelse på menneskers adfærd. Alle 8 led skal udvikles, plejes og vedligeholdes, da ingen kæde er mere sikker end det svageste led.
 

De 8 Sikkerhedsled henvender sig til rederiledelsen. Det er den, der kan tage beslutninger og dermed gøre en forskel. Rederiet er den afgørende drivkraft i iværksættelsen af initiativer, som sikrer, at den ønskede adfærd understøttes.

De 8 Sikkerledsled er et værktøj til at få gang i dialogen om sikkerhed om bord og kan fx bruges til at udarbejde en handlingsplan for sikkerhedsarbejdet.

Det gamle ordsprog: "Kæden er ikke stærkere end det svageste led" gælder også i sikkerhedsarbejdet.

I sikkerhedsarbejdet består kæden af 8 sikkerhedsled. Jo flere sikkerhedsled et rederi vedligeholder, jo stærkere er kæden. Jo færre sikkerhedsled et rederi har på plads, jo svagere er kæden.

De 8 sikkerhedsled er udviklet af arbejdsmiljøkonsulent Søren Bøge Pedersen og erhvervspsykolog Søren Diederichsen.
 

De 8 sikkerhedsled
  1. Det skal være nødvendigt men også meningsfuldt
  2. Ressourcerne og kompetencerne skal være til stede
  3. Der skal være en kultur, der støtter op
  4. Der skal være løbende feedback og evaluering
  5. Lederen skal fremstå som rollemodel
  6. Folk skal involveres og have ejerskab af sikkerhedsprocesserne
  7. Nøglepersoner skal være "bærere" af sikkerhedstiltagene og den gode adfærd
  8. Udbred kendskabet, så der er kontant fokus.