En "vinballon" til kemikalierne

Vild idé – eller et Columbusæg, der kan stoppe emissioner fra kemikalier

Har du nogensinde revet emballagen til en karton papvin itu, så vil du vide, at den indeholder en lufttæt pose – eller ballon – hvori vinen opbevares under vakuum, så den ikke mister smag og aroma eller fordamper gennem emballagen.

Kan det princip overføres til produkt- og kemikalietankskibe i form af såkaldte Vacu-Big-Bags, hvori kemikalierne transporteres under vakuum i skibenes tanke, vil det forhindre afdampning af flygtige organiske stoffer, VOC – Volatile Organic Compounds, fra kemikalierne. Der er tale om stoffer, som er – eller kan være – kræftfremkaldende, ligesom de kan være årsag til skader på det omgivende miljø.

- Det vil desuden være en langt billigere løsning i forhold til at etablere anlæg på havne og skibe for at forhindre afdampning under lastning og losning, vurderer kemiingeniør Hans Henrik Knudsen, der har fået ideen.

Hans Henrik Knudsen er forsker på IPU – Instituttet for Produktudvikling på Danmarks Tekniske Universitet.
 

Stigende miljøkrav

Han forudser, at de internationale miljøkrav til kemikalietransport vil stige i fremtiden. F.eks. er det ikke utænkeligt, at der bliver fastsat krav for VOC-emission i skibsfart præcis som på landjorden.

Derfor tror han, at behovet for en mere miljøsikker transportmetode vil stige. Både af hensyn til det ydre miljø og hensyn til de søfolk og havnearbejdere, der er involveret i transporten.
 

Problemet

- Der findes ingen eksakte tal for transport af produkter og kemikalier i produkttankskibe og kemikalietankere – og vi ved således heller ikke, hvor store emissionerne er herfra. Men om olietankere ved vi, at på årsbasis transporteres ca. 2 mia. tons råolie, hvorfra der årligt gennem VOC-afdampning forsvinder ca. 3 mio. tons ud i miljøet – eller omkring 120 gange så meget, som der går tabt ved de spektakulære havarier. Herudover udledes ukendte mængder af kemikalier og olierester med spildevandet fra tankrensning og ballast tanke.

 - Et foreløbigt skøn om størrelsen af VOC-emissioner fra produkt- og kemikalietankskibe er, at de er af samme størrelsesorden som fra olietankskibe: Produkt- og kemikalietankskibene laster godt nok mindre og de stoffer der håndteres er af sammenlignelig flygtighed – men losse- og lastehyppigheden er tilsvarende større.

 - Da spredningen af VOC-dampene ikke sker uden konsekvenser for arbejdsmiljøet og det omgivende ydre miljø kan vi altså stå med et stort problem – oven i købet opererer produkt- og kemikalietankskibene mere kystnært end olietankskibene hvorfor man kan befrygte at effekterne af VOC emissioner fra de førstnævnte har alvorligere konsekvenser end emissioner fra de sidstnævnte.
 

Overhyppighed af kræft

Hans Henrik Knudsen henviser i den forbindelse til finske og svenske undersøgelser, der antyder en overhyppighed af visse kræftformer blandt søfolk på tankskibe. En overhyppighed der ikke kan genfindes blandt søfolk på tørlastskibe.

Han peger desuden på, at VOC-emissionerne spredes fra havnene over land, hvor de omsættes til jordnær ozon, der er årsag til miljøproblemer og er skadeligt for både mennesker, dyr og planter.
 

EU-målsætning

På landjorden – i EU – er VOC-emissioner stærkt reguleret, men der er ingen krav til skibsfarten, og således heller ikke noget overblik over omfang eller mulige konsekvenser af VOC-emissioner herfra.

I EU’s 6. miljøprogram, der er gældende nu, er det Kommissionens mål at nedbringe skibes VOC-emissioner, hvor de bidrager til jordnær ozon, der skader menneskers sundhed og vegationen, men der er pt. intet konkret forslag. Målsætningen omfatter ikke VOC-emissionens betydning for arbejdsmiljøet.
 

Vacu-Big-Bag´s fordele

- Ved transport af flydende gods i store Vacu-Big-Bag´s vil der ikke være nogen frie overflader, hvorfra VOC’erne kan afdampe. Der vil således ikke ske lasttab ved lastning, losning og transport til gavn for både arbejdsmiljø og ydre miljø.

- Vacu-Big-Bags vil desuden overflødiggøre rensning af tankene, hvilket også er en arbejdsmiljømæssig gevinst. Samtidig vil det eliminere problemet med at bortskaffe forurenet vaskevand.
 

Miljøfordele

Det er skønnet at den miljømæssige gevinst alene i Danmark vil beløbe sig til et mindre VOC-udslip på 35.000 tons pr. år, svarende til over 30% af det danske VOC-emissionsloft, ligesom det vil blive muligt at reducere de negative virkninger på havmiljøet betydeligt.

- Arbejdsmiljømæssigt vil gevinsten blive færre sygedage – på årsbasis beregnet til 15 mandår pr. år i den danske flåde af produkt- og kemikalietankskibe, der beskæftiger ca. 2000 sømænd.
 

Økonomisk gevinst

Hans Henrik Knudsen har beregnet den økonomiske gevinst ved at bruge Vacu-Big-Bag´s til ca. 170.000 kr pr. tank i et produkt- eller kemikalietankskib af gennemsnitlig størrelse i forhold til at etablere damp-retur systemer, anlæg til bekæmpelse af VOC og tab af last.

Herudover kommer en række andre besparelser og gevinster ved anvendelsen af Vacu-Big-Bag´en, f.eks. ved bjærgning af lasten og oprydning efter et havari.
 

Sendt til Søfartsstyrelsen

Hans Henrik Knudsen har sammenfattet sin idé om Vacu-Big-Bag´s i en rapport, som han har sendt til udtalelse i Søfartsstyrelsen og i Søfartens Arbejdsmiljøråd. Instituttet for Produktudvikling har uden held forsøgt at udtage patent på ideen, men har fundet en interesseret producent.

- EU Kommissionen opfordrer jo til, at der udvikles projekter, som kan demonstrere lavemissions-skibsteknologier, og det er bl.a. i det lys min henvendelse til Søfartsstyrelsen og Søfartens Arbejdsmiljøråd skal ses. Tanken er at søge EU-penge til gennemførelse af et projekt, der kan bringe ideen fra papvinen over i skibsfarten, siger Hans Henrik Knudsen.

_____________

december 2004