MLC 2006

MLC 2006 konventionen fastsætter nogle minimumsregler om fx hviletid, udmønstringsperiodens længde, ret til fri hjemrejse, lægehjælp, velfærd og arbejdsmiljø, og at der skal udbetales hyre mindst en gang om måneden.

 

Når mennesker lever under kummerlige forhold over lang tid, vender man sig til det og kan ikke altid selv se, at det er under standard. Foto: Paris MoU

Desuden at de søfarende skal være omfattet af en række sociale ordninger, som kan omfatte f.eks. arbejdsskadeforsikring, sygepleje, sygehyre, arbejdsløshedsforsikring, barselsorlov, alderspension etc. Alt sammen ordninger som vi finder naturlige, men som vil være nyskabelser i mange lande uden for EU.

Det betyder, at stater, som ratificerer konventionen, har pligt til at sikre, at reglerne bliver overholdt på det enkelte skib, før søfartsmyndighederne kan udstede et MLC certifikat til skibet. Og med certifikatet har den enkelte reder pligt til at overholde konventionen.

Konventionen blander sig ikke i fx lønniveau eller længden af frihedsperioder udover lovpligtig ferie. Det er op til de organisationer, der repræsenterer de søfarende, at forhandle, men konventionen sikrer et minimum af  sociale forhold, som man skal leve op til – nemlig de bestemmelser, man i fællesskab har vedtaget i ILO, og som er omfattet af følgende 14 punkter:

 • Minimumsalder
 • Helbredsattest
 • Kvalifikationer
 • Overenskomster
 • Om rederiet anvender bemandingsbureauer.
 • Arbejds- og hviletid
 • Bemanding
 • Indkvartering
 • Rekreative faciliteter
 • Fødevarer
 • Forholdsregler om helbred, sikkerhed og ulykkesforebyggelse
 • Muligheden for medicinsk hjælp om bord
 • Regler for hvordan man klager over forholdene
 • Udbetaling af løn


SEAHEALTH og hygiejne

Søfartens Arbejdsmiljøråd (SEAHEALTH) er ved at være færdig med en film og tilhørende følgemateriale, der handler om hygiejne i kabyssen om bord på danske skibe. Det sker, bl.a.

Konsulent Bo Jacobsen fra Seahealth og Paris MoU Generalsekretær Richard Schiferli diskuterer hygiejnestandarder om bord.

fordi der er ny lovgivning på vej som følge af Martime Labour Convention MLC 2006. Konventionen betyder bl.a., at der fremover vil komme større fokus på forholdene i kabys og messe.

Søfartens Arbejdsmiljøråd kommer med sit bud på, hvordan hygiejne, håndtering af fødevarer og rengøring kan gøres bedre bl.a. med egenkontrol.
Søfartens Arbejdsmiljøråd vil levere værktøjer til skibene, så de selv kan gøre en indsats for hygiejne og fødevaresikkerhed, hvor det skønnes nødvendigt.

Medarbejder i Rådets sekretariat, Carsten Gydahl-Jensen, der står bag materialet, har gennem 10 år arbejdet i føde-vareindustrien og ved derfor en hel del om hygiejne og fødevaresikkerhed.

– Det er min erfaring fra en række interviews, at filippinske hovmestre har et relativt godt kendskab til fødevarelovgivningen, især den amerikanske. Men det er ikke altid, de har de rigtige værktøjer til deres rådighed til at udføre egenkontrol i praksis. Og egenkontrollen kan være et godt redskab til bedre planlægning og kontrol med sikkerheden, siger Carsten Gydahl-Jensen.