MLC 2006 vil føre til bedre arbejdsvilkår for søfarende

MLC 2006, Maritime Labour Convention 2006, er blevet kaldt den fjerde maritime grundpille ved siden af SOLAS, MARPOL og STCW, og med den er der skabt én konvention, der kan indarbejdes i de nationale lovgivninger og dermed skabe et fælles grundlag for de sociale forhold og velfærdsforholdene i international skibsfart.

– Udgangspunktet for disse forhold og kontrollen har hidtil været ILO konvention 147, men nu påtager flagstaterne sig et ansvar for, at skibene bliver certificeret i henhold til MLC 2006 og

Helt klart potentiale for forbedringer her! Foto: Paris MoU

kontrollerer, at skibene overholder de krav, som MLC 2006 sætter for arbejdsforhold, sociale forhold og velfærdsforanstaltninger om bord. Det betragter jeg som et stort fremskridt mod at få anstændige forhold for de søfarende.
– Det får næppe den store indflydelse for dansk skibsfart, men på længere sigt vil det blive en fordel, fordi det vil betyde mere fair konkurrence i international skibsfart, vurderer Richard Schiferli.

Han er generalsekretær i Paris Memorandum of Understanding on Port State Control, Paris MoU on PSC, hvis sekretariat ligger i Haag i Holland.

Ikke en ny papirmølle

Det er ikke en ny papirmølle, der sættes i gang med MLC 2006 – i hvert fald ikke, hvis skibene lever op til konventionen, forsikrer han.

– Vi kontrollerer naturligvis, at skibet har et MLC-certifikat udstedt af hjemstatens søfartsmyndigheder eller en anerkendt organisation. Har skibet det, respekterer vi det, og går som udgangspunkt ud fra, at forholdene er i orden, men vi følger naturligvis op med en rundgang på skibet for at konstatere, om virkeligheden lever op til certifikaterne.
– Ser vi forhold, der indikerer, at konventionen ikke er overholdt, er det tilstrækkelig årsag til, at vi kan gå i gang med en mere detaljeret kontrol, og det vil vi gøre, fastslår han.

Som noget nyt skal ikke alene myndighederne men såvel de faglige organisationer som redernes organisationer underrettes, hvis der er kritisable forhold om bord.

Bedre forhold

Richard Schiferli tvivler ikke på, at MLC 2006 vil føre til bedre arbejds- og velfærdsforhold for søfarende generelt, fordi der nu bliver fokus på forholdene, og fordi MLC 2006 samler

Richard Schirferli: "Fokus will nu være på de søfarendes leve- og arbejdsvilkår om bord og det vil føre til forbedringer"

retningslinjerne for de søfarendes velfærd og arbejdsforhold under samme paraply.

– Det vil gøre opgaven for vores Port State Control Officers meget lettere, forudser han.

Ny PSC-praksis

Han nævner i samme forbindelse den nye inspektionspraksis, som Paris MoU sætter i værk fra begyndelsen af 2011.

Port State Control er i dag baseret på stikprøver, men fra årsskiftet går man over til, hvad man kan kalde prioritet og målrettede kontroller. Hvert skib vil få en risikoprofil, som afgør, hvilken type inspektion det underkastes.

– De gode skibe og rederier med tradition for at have tingene i orden og er med på Paris MoU’s såkaldte hvidliste vil i fremtiden kun blive inspiceret af havnestatskontrollen med 24 til 36 måneders mellemrum mod i dag hver sjette måned, fortæller han.