Feedback og evaluering

De 8 sikkerhedsled:

Engagement & ansvar

Kommunikation & information

Rammer & ressourcer

Inddragelse & ejerskab

Ledere & nøglepersoner

Feedback & evaluering

Støtte & samarbejde

Viden & træning

Menneskers adfærd påvirkes i høj grad af det, vi bliver målt på, og den feedback vi modtager. Giv derfor løbende feedback og opmærksomhed i form af evalueringer og audit. Det viser, at rederiet mener sikkerhedsindsatsen alvorligt.


Sidens indhold:


Evaluering

 

Mennesker adfærd påvirkes og styres i høj grad af det, de måles og evalueres på, og som i sidste ende både kan resultere i belønning eller straf (kan jeg blive i mit job? får jeg lønforhøjelse? bliver jeg forfremmet?).

Mange rederier har i længere tid målt deres medarbejdere på performance, effektivitet, viden og samarbejdsevne.

Skal medarbejderne fastholde deres fokus på sikkerhed, må man integrere dette i måden, hvorpå man fra ledelsens side evaluerer og

måler.

 


At efterleve rederiets sikkerhedsstandarder skal således have samme høje vægtning (eller måske endda højere) som de øvrige områder. Sagt på en anden måde:


To meget ens medarbejdere står over for en forfremmelse. Den ene arbejder meget hurtigt, men tilsidesætter til tider sikkerheden, hvor den anden er lidt langsommere, da han bruger alle rederiets sikkerhedsredskaber og lever op til gældende procedurer. Hvem af de to har den bedste præstation?

Vælger man som rederi at forfremme førstnævnte medarbejder, har man sendt et kraftigt signal til de ansatte om, at sikkerhed ikke spiller den store rolle i forhold til belønning og anerkendelse.

Udnævner man den anden medarbejder, har man sendt et lige så tydeligt signal om, at sikkerhed er og bliver en meget væsentlig faktor for personlig succes i rederiet.

 


Audits

 

Via audits ude om bord på skibene kan man gå endnu mere konkret til værks. Audits går ud på, at personer fra andre skibe eller rederiet tager på medsejlads eller går en runde på skibet, mens det er i aktion.

Ud fra nogle tjeklister observerer disse personer besætningens adfærd og holdninger i forhold til nogle udvalgte områder.

Efterfølgende er det en god ide at samle op sammen med besætningen eller dele af den og præsentere dem for resultatet af observationerne. På den måde får de en mulighed for at forklare og uddybe. En audit kan man gentage efter et stykke tid, og dermed måle om der sker forbedringer.


Anerkendelse

 

Anerkendelse er en utrolig stærk motivationsfaktor – meget stærkere end kontrol. Og anerkendelse har samtidig en stor betydning for trivslen.

Mange gange er anerkendelse en overset faktor. Anerkendelse kan handle om belønning – altså om det man får i lønningsposen, bonus o. lign.

Anerkendelse kan også være gratis – og det gør den ikke mindre betydningsfuld. Det er stærkt anerkendende, hvis ledelsen synligt viser, at den sætter pris på medarbejderens indsats og kvalifikationer.

Og omvendt – hvis ledelsen aldrig bemærker besætningens indsats, så oplever besætningen at deres arbejdsindsats bliver taget for givet?

Når medarbejderne bliver involveret i beslutninger og man bruger deres viden, er det anerkendelse af deres kvalifikationer og faglige kunnen. Og i forhold til opbygning af sikkerhedskultur er det særligt vigtigt, at der bliver lagt mærke til dem, der har øje for sikkerheden i deres daglige arbejde.

Vil man højne sikkerhedskulturen, er det nødvendigt at fokusere på anerkendelse.


Nearmiss

 

Når der er sket en ulykke, er søfolk gode til at få klargjort, hvordan og hvorfor ulykken skete, og sætte initiativer og tiltag igang for at undgå, at ulykken kan ske igen.

Spørgsmålet er, hvorfor der altid skal ske en ulykke, før der handles. For det meste ligger der lige så meget læring i en nearmiss som i en ulykke.

Ved at analysere nearmisshændelser kan man få klarhed over, hvilke årsager der ligger bag.

Ved at systematisere nearmissviden i en database kan man sammenligne hændelserne, og på denne måde se tendenser og sammenhænge og identificere hvorfor det var lige ved at gå galt. Det er de samme dataresultater, man vil kunne trække ud af en ulykkesstatistik.

På samme måde som der gås sikkerhedsrunderinger for at spotte usikre tilstande om bord, er også vigtigt at få observeret nearmiss.

Ved at få talt og handlet om nearmiss, kan der ikke blot læres af hændelsen, så det ikke sker igen - den enkelte får styrket sin sikkerhedsbevidsthed, så der kan gribes ind, før potentielle risikomomenter får lov til at udvikle sig til en ulykke.
 

Læs mere om nearmiss
Læs mere om nearmiss databasen


At kende skibets sikkerhedskultur – analyse af sikkerhedskultur

 

Sikkerhedskultur handler om, hvordan man opfører sig, når det gælder sikkerheden om bord på skib og i rederiet.

Tager man chancer for kunne gøre tingene hurtigere, eller tager man altid højde for de risici, der er? Hvad er det rigtige i følge kulturen?

Det behøver ikke handle om lovgivning eller procedurer i ringbind. Vil man fremme en bedre sikkerhedskultur i rederiet og om bord på skibene, er det en god ide først at finde ud af, hvordan det står til.
 


”De 8 Sikkerhedsled” kan være den første indledende analyse. Centrale personer i rederiet kan bruge ”De 8 sikkerhedsled” til at lave en første kortlægning af, hvordan det står til med en række af de væsentlige elementer i en sikkerhedskultur.


Spørgeskemaundersøgelser om sikkerhed

 

Vil man gå lidt mere grundigt til værks og få et billede af, hvordan det står til ude på skibene, kan man lave en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen kan afdække besætningernes holdninger og adfærd i forhold til sikkerhed. Man kan fx spørge til forhold som:

Læs mere om spørgeskemaundersøgelser i sikkerhedskulturer på land


Kontakt Søfartens Arbejdsmiljøråd for udvikling af spørgeskema i dit rederi.


Husk:


 

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea