Flertal af søfarende siger: VI VIL HA INTERNET

Men undersøgelse antyder, at internettet ikke er en ubetinget gevinst for de søfarendes velfærd og trivsel – internet kan nemlig medføre social isolation.

 

At internettet er kommet om bord er uden diskussion et stort fremskridt for søfarende. Der er mange fordele både riftsmæssigt og socialt forbundet med, at skibet har internetforbindelse. Det letter kommunikationen med rederi, familie og venner. Det åbner nye muligheder for underholdning, spil og information fra både hjemegnen og den øvrige verden. 

 

Men er der også ulemper forbundet med internettet? Den tid, du bruger på mail, informationssøgning, sociale medier, spil og underholdning skal jo tages fra de aktiviteter, du tid­ligere brugte til noget andet. Er den nære kontakt til familien udelukkende en fordel, hvis der alligevel er begrænsede muligheder for eksempelvis at deltage i børneopdragelsen? 

 

SØFARENDE FRAVÆLGER SKIBE UDEN INTERNET

Vi ved faktisk ikke, hvordan adgangen til internettet har påvirket de søfarendes trivsel og velfærd. Der er endnu ikke gennemført pålidelige videnskabelige undersøgelser af emnet.

 

Vi ved, at Futurenautics har beskæftiget sig med emnet i sit Crew Connectivity survey fra 2015. Herfra ved vi, at flere end halvdelen af de adspurgte søfarende det år fravælger skibe uden internet­forbindelse.

 

Adgangen til internet har således stor betydning for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den maritime sektor. Og bliver næppe mindre i fremtiden.

 

På et seminar i efteråret i ISWAN blev emnet berørt af Dr. Olivia Swift, Royal Holloway, University of London. 

 

Olivia Swift og Dr. Rikke Jensen fra samme universitet har set på, om der er en sammenhæng mellem den digitale teknologi, altså internettet, og søfarendes mentale sundhed og sammenhængskraften i besætningen. De nåede ikke frem til en entydig konklusion men fandt både en række fordele og ulemper.

 

KONTAKT TIL FAMILIEN HJÆLPER MOD STRESS

De data, der er tilgængelige, tyder generelt på, at det er en ubetinget fordel, at de søfarende har nem og jævnlig kontakt til familie og venner i land.

 

Det er med til at øge den mentale sundhed og reducere kedsomhed.

 

Der er dog også negative effekter. Især hvis der er problemer enten til søs eller i land. Hvis ægteskabet er i fare, eller der er problemer med børnene. Det kan føre til mindre koncentration om arbejdsopgaver, men der er ifølge Olivia Swift og Rikke Jensen brug for yderligere forskning i emnet.

 

Interessant er det måske, at erfaringer fra den engelske hær viser, at familien er den, man især søger hjælp hos, hvis man er udsat for stress. 

 

Der er ikke tilsvarende undersøgelser for søfarende, men erfaringerne fra hæren antyder, at det især er mulighederne for kontakt til familien, der er interessante.

 

Olivia Swift og Rikke Jensen konkluderer, at deres undersøgelse ikke kan føre til en entydig vurdering af, om en øget adgang til de digitale muligheder er godt eller skidt for de søfarendes mentale sundhed og de sociale sammenhænge om bord.

 

Den lettere adgang til kommunikation med familien er dog i sig selv en fordel, anfører de.

 

KAN INTERNETADGANG FØRE TIL SELVMORD?

Den mentale sundhed for søfarende er et forholdsvist uberørt emne. Der mangler solide data for, om den er et faldende eller stigende.

 

Der er derfor, ifølge Swift og Jensen, udbredt enighed om, at det er et område, der bør undersøges mere, idet social isolation bl.a. kan føre til depression, som er den mest udbredte årsag til uarbejdsdygtighed. Og depression kan i værste fald føre til selvmord.  

 

Det anslås, ifølge Olivia Swift, at mindst 13 af de registrerede dødsfald på verdensplan blandt søfarende i årene fra 1969 til 2009, og som var klassificeret som sygdom, reelt var selvmord. Om selvmord blandt søfarende er et stigende eller faldende problem, ved vi ikke. Datagrundlaget er ikke til stede.

 

- Men bare ét selvmord er ét for meget, påpegede Olivia Swift i sit indlæg på seminaret i København.

 

Det siger de søfarende

Når søfarende vælger hyre, under­søger flere end 70 % af dem de muligheder, der er for kommunikation med familie og venner på daglig basis. Er mulighederne ikke gode, vælger de et andet rederi. 

 

Af de 70 % er det næsten 80 %, som siger, at adgangen til internet  har stor eller meget stor betydning for deres valg. Det svarer til, at 56 % af de søfarende lægger stor vægt på, at skibet har en velfungerende internetforbindelse.

 

Fire ud af 10 oplever, at de sociale relationer om bord er blevet dårligere, efter der er kommet internetadgang om bord. Det er især den ældste gruppe af søfarende, der mener det.

 

Sikkerhed

Kun 16 % af de søfarende mener, at de bedre kommunikationsmuligheder har påvirket skibets og besætningens sikkerhed. 

 

4 % mener, at sikkerheden er blevet påvirket i positiv retning, fordi de søfarende er blevet gladere og mere opmærksomme på information om bl.a. advarsel mod pirater og velfærdsmuligheder i havnene.

 

12 % har den modsatte oplevelse. Nemlig at den nemmere adgang til de digitale medier betyder dårligere sikkerhed.

 

De vurderer, at problemet med fatigue og mentalt fravær er stigende, bl.a. fordi udstyret også bliver brugt under vagter – især i områder med hurtig netforbindelse og under lastning og losning. 

 

De peger desuden på, at det personligt ejede udstyr som telefoner og laptops er usikkert og behæftet med risici for skibets og de søfarendes sikkerhed.