Forebyggelse og opbevaring

Undgå skadelige stoffer. Den bedste forebyggelse er at undgå kemikalier, der skader dig. Det vil sige, at du kun bruger det højst nødvendige og de mindst skadelige stoffer. Udover at se på mængden af det skadelige stof, skal arbejdsmetoden også indgå i din vurdering af, hvor skadeligt et stof er.

Forebyggelse af skadelige stoffer, sigter efter at undgå både skadevirkninger på kort og på lang sigt. Det er det, du kan opnå ved at registrere, sanere og udarbejde en positivliste for de produkter, du anvender om bord. Programmet Health and Safety at Sea kan anvendes til at få styr på de kemiske produkter, der anvendes om bord.

I arbejdsplads-brugsanvisningen, sikkerhedsdata-bladet, etiketten og kodenummeret står, hvordan du så vidt muligt undgår at komme i kontakt med kemikaliet. Du bør følge disse principper for at forebygge - i nævnte rækkefølge:


1. Hel eller delvis indkapsling af kemikaliet, som for eksempel:

 • Dosering af kemikalier ved hjælp af pumper og rør, i stedet for omhældning
 • Affedtning i ultralydskar, der kan lukkes under affedtningen
 • Dunke, der er forsynet med håndpumper, som sikrer korrekt dosering, modvirker spild og gør omhældning fra tunge, uhåndterlige dunke overflødig
 • Automatisk dosering af vaskemidler til større vaskemaskiner og opvaskemaskiner, så man ikke skal hælde hver gang.
 • Vaskemidlerne kan enten være flydende eller findes som pasta i patroner, man sætter i doseringssystemet
 • Dunke skal være fastgjort, så de ikke vælter.

2. Ventilation, lokal- eller punktudsugning, der fjerner luftforureninger af dampe, støv, røg eller væsketåger.

3. Valg af arbejdsmetoder og værktøj, der minimerer risikoen for kontakt med kemikalierne.

4. Personlige værnemidler, som fx beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller, åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

I programmet Health and Safety at Sea vil du kunne finde oplysninger om, hvilke værnemidler, der beskytter effektivt mod kemikaliet. Leverandøren har pligt til at oplyse dette i sikkerhedsdatabladet.

>> Læs mere om sikkerhedsdatabladet under skadevirkninger og oplysninger.

Personligt værnemiddel er en nødløsning, men det kan være nødvendigt at bruge værnemidler ved arbejdsfunktioner, der ikke foregår på et fast arbejdssted - fx malearbejde og fjernelse af løberust. Men når man affedter med opløsningsmidler eller dieselolie, bør udsugningen være så effektiv, at åndedrætsværn ikke er nødvendigt.

Planlægning og instruktion

Prøv at forudse, hvilken risiko der er forbundet til et kemikalie. Planlæg derefter, hvordan du kan imødegå den risiko. Hvilke foranstaltninger er nødvendige for at imødegå farer ved arbejdet? Det kan fx være ventilation og udsugning, værktøjer, personlige værnemidler, førstehjælpsudstyr og afspærring. Sørg for at de personer, der skal udføre arbejdet, er godt instrueret og kender fareetiketter og eventuelle kodenumre. Gennemgå arbejdspladsbrugsanvisningen for at sikre, at arbejdet bliver udført efter forskriften. De, der udfører arbejdet, skal være godt kendt med farer, foranstaltninger mod farer, brug af personlige værnemidler og hvad man gør i tilfælde af uheld.

Opbevaring af kemikalier

Ved opbevaring af kemikalier, er det vigtigt at tage hensyn til en række forhold:

 • Er der kemikalier, der ikke må komme i kontakt med hinanden, og som dermed ikke må opbevares sammen?    Er der specielle krav på baggrund af brandfarlige egenskaber?
 • Er der specielle krav til opbevaringstemperaturen?
 • Hvilke krav er der til ventilation på opbevaringsstedet?
 • Er alle emballager forsynet med etiket?
 • Er alle kemikalier surret fast?
 • Hvis dunke eller flasker pakkes i tønder, skal I sikre, at emballagerne ikke kan gå i stykker, ved at de slår mod hinanden i høj sø.
 • Foregår al opbevaring i tætlukket emballage?


Oplysninger til de første fire punkter kan I finde i sikkerhedsdatabladet.
 
Redigeret februar 2013

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Sikkerhedsorganisation
 • Konsulentbistand om bord
 • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
 • Programmet Health and Safety at Sea
 • Lovgivning til søs