Mærkning af kemikalier - fareetiket

På alle kemiske produkter skal der være en etiket, der beskriver hvilke risici, der er forbundet med produktet, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, du bør tage.

 

Se overgangen fra de gamle symboler til de nye piktogrammer her.

 

Etiketter med et orange faresymbol kaldes for en fareetiket. Fareetiketten indeholder oplysninger om:

 • Handelsnavn
 • Leverandørens navn og adresse
 • Mængde
 • Faresymbol
 • Risikosætninger (R-sætninger)
 • Sikkerhedssætninger (S-sætninger)


Et kodenummer (mal-koden) bør være på etiketten, hvis det er maling, rensemiddel, klæbemiddel, affedtningsmiddel eller fortynder. Hvis kodenummeret ikke står på etiketten, skal leverandøren oplyse det skriftligt på en anden måde.


Risikosætninger fortæller om de umiddelbare risici, der er ved at arbejde med et givent produkt.


Sikkerhedssætninger siger, hvilke generelle sikkerhedsforanstaltninger du skal tage, både når du arbejder med produktet og ved uheld.


Ved omhældning skal du ALTID kopiere fareetiketten over på den nye beholder, så du kan se, hvad der er i beholderen og hvilke forholdsregler, der skal tages i tilfælde af uheld. Etiketten gør det ikke ud for en arbejdspladsbrugsanvisning. En arbejdspladsbrugsanvisning oplyser yderligere om, hvordan du skal håndtere produktet.


Cleaner

indeholder Natrium Metasilikat (1-5%)
R-36/38: Irriterer øjnene og huden
S-2: Opbevares utilgængelig for børn
S-26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

Aqua-Nord A/S
Skovbrynet 15
3480 Fredensborg

00-3, 1993 Lokalirriterende
Handelsnavn
Indholdsstoffer
R-risikosætninger
S-sikkerhedssætninger
Leverandør
Faresymbol
Kodenummer
 

 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Sikkerhedsorganisation
 • Konsulentbistand om bord
 • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
 • Programmet Health and Safety at Sea
 • Lovgivning til søs