Skadevirkninger og oplysninger

Kemikalier kan skade dig både på kort og på lang sigt. Derfor skal du kende til et kemikalies skadelige virkninger og hvilke forholdsregler du skal tage på din arbejdsplads for at mindske risikoen. Den bedste måde at gøre det på er ved at indsamle oplysninger sammen om kemikaliet. På denne side kan du læse om, hvad du skal være opærksom på.

 

Kemikalier er mange ting -  fx malinger, rensemidler, rengøringsmidler, affedtningsmidler, olier og tilsætningsstoffer. For dem alle gælder det, at der skal være skriftlige oplysninger om dem om bord: Sikkerhedsdatablade, etiketter og arbejdspladsbrugsanvisninger.

Maling og rensemidler til malerarbejde skal desuden være forsynet med kodenumre. De skriftlige oplysninger fortæller om skadelige virkninger, og hvordan du kan beskytte sig mod de skadelige virkninger. Når du skal beskytte sig mod kemikalier, er det vigtigt at tænke på, hvordan de kommer ind i kroppen og skader helbredet.

Påvirkningsveje

Når du arbejder med kemikalier, kan du komme i berøring med dem på forskellige måder:

Et kemikalie kan komme i direkte kontakt med hud og øjne, fx ved sprøjt, direkte berøring eller ved, at dit tøj er forurenet med kemikaliet

 • Du kan indånde støv, dampe, gasser eller væskedråber, som er i luften
 • Du kan få det ind i munden og videre ud i kroppen, fx via snavsede fingre
 • Et kemikalie kan trænge igennem huden og ind i kroppen

Når I vælger indretning af arbejdspladsen, arbejdsmetoder og personligt værnemiddel, skal I tage højde for alle faktorer, der udgør en risiko for at I kommer i kontakt med kemikaliet.

>> Læs mere om forebyggelse og opbevaring

Skadelige virkninger

Forskellige kemikalier har forskellige skadelige virkninger. Skaderne kan være øjeblikkelige (korttidsvirkninger), eller de kan komme efter lang tid eller gentagen brug (langtidsvirkninger).

Korttidsvirkninger kan være:

 • ætsning
 • forgiftning
 • irritation af hud og øjne
 • svimmelhed
 • kvalme

Langtidsvirkninger kan være:

 • kræft
 • skader på hjerne/centralnervesystem
 • skader på forplantningsevnen
 • skader i andre organer

Nogle skader kan være begge dele, fx:

 • allergi

Oplysninger om kemikalier

Før I begynder at bruge et kemikalie, skal I indsamle viden om det. De fire væsentligste kilder til viden er:

 1. Fareetiketten
 2. Sikkerhedsdatablad (også kaldet leverandørbrugsanvisning)
 3. Arbejdspladsbrugsanvisning
 4. Kodenumre - kun for maling og rensemidler til malerarbejde.

Sikkerhedsdatablad

Leverandøren skal give jer sikkerhedsdatablade for farlige kemiske produkter. Sikkerhedsdatabladet indeholder bl.a. oplysninger om, hvordan I skal omgås produktet, hvilke farlige egenskaber det har, og hvordan man yder førstehjælp. Sikkerhedsdatabladet om bord skal være på dansk - eller på jeres arbejdssprog. Derfor bør I bede leverandørerne om at give jer sikkerhedsdatablade for alle kemiske produkter om bord - også dem, der ikke kaldes direkte farlige, fordi de også kan give gener og skader i det lange løb. De fleste leverandører har sikkerhedsdatablade for alle deres produkter. Hvis I ikke kan fremskaffe databladet for et af jeres produkter, bør I overveje at skifte til et andet produkt eller en anden leverandør.

>> Se eksempel på et sikkerhedsdatablad

Arbejdspladsbrugsanvisning

Der skal være arbejdspladsbrugsanvisninger for alle farlige kemikalier om bord. Det siger loven. Men det kan være en god idé også at lave arbejdspladsbrugsanvisninger for dem, der ikke kaldes direkte farlige, men som godt kan give gener.
En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde de samme oplysninger som sikkerhedsdatabladet, men skibet eller rederiet skal tilføje oplysninger om, hvordan produktet bliver brugt på skibet.

Arbejdspladsbrugsanvisningen skal være på det arbejdssprog, der bruges om bord.

Programmet Health and Safety at Sea

Programmet Health and Safety at Sea letter både registreringen af de produkter, der findes om bord og udarbejdelsen af arbejdspladsbrugsanvisningerne. Til grund for programmet ligger Seahealth's kemikaliedatabase, der indeholder oplysninger om de produkter, rederierne har på deres positivlister. Programmet skulle gerne føre til en sundere og mere sikker brug af kemiske produkter om bord i skibe.


Redigeret: februar 2013

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Sikkerhedsorganisation
 • Konsulentbistand om bord
 • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
 • Programmet Health and Safety at Sea
 • Lovgivning til søs